Ga naar de inhoud

Zorg en ondersteuning

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Passend onderwijs gaat ervan uit dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Leerlingen die het echt nodig hebben, krijgen speciaal onderwijs.

Onze specialisten

Afhankelijk van de betreffende problematiek betrekken we naast het docententeam ook andere disciplines. De volgende expertise hebben wij in onze school:

Orthopedagogen

Leerlingbegeleider

(arrangementen)

Kwaliteitscoördinator

Decaan

(uitstroom)

Dyslexiesoftware Claroread

Het is belangrijk dat teksten voor alle leerlingen met leesproblemen (waaronder leerlingen met dyslexie) toegankelijk zijn. Zo kunnen zij optimaal profiteren van het onderwijs en is hun leesprobleem zo min mogelijk een belemmering. Daarom kunnen leerlingen gebruikmaken van Claroread. Meer informatie hierover lees je in de PDF.

Commissie van Begeleiding

Het Berg en Bosch College heeft een Commissie van Begeleiding (CvB) die de leerlingenzorg aanstuurt. Deze commissie bestaat uit de directie, gedragsdeskundigen en jeugdartsen.

De commissie heeft een belangrijke taak bij het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek, het onderwijsperspectiefplan en de begeleiding en evaluatie van leerprocessen en georganiseerde extra zorg. Maar ook bij de evaluatie van het leerlingenzorgsysteem en de uitstroom van leerlingen.

Vertrouwenspersonen

Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen mentor/docent te bespreken. Daarom hebben we op de Berg en Bosch College een interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Wie de interne vertrouwenspersoon is, vind je op de contactpagina en tevens stellen wij de vertrouwenspersoon voor in de nieuwsbrief. 

Samenwerking met externen

Ons college is onderdeel van een aantal samenwerkingsverbanden in de regio. Ook is er waar nodig contact met wijkteams, Veilig Thuis, de wijkagent, leerplicht, ggz-instelling of andere hulpverlenende instanties. De ouders van de leerling worden hierbij altijd betrokken.

Wanneer het Berg en Bosch College onvoldoende kan bieden wat een leerling nodig heeft, kan de orthopedagoog in overleg met de mentor en/of schoolleiding doorverwijzen naar een vorm van externe hulpverlening. Dit wordt alleen gedaan na toestemming van ouders en/of de leerling zelf. 

Samenwerkingsverbanden

Sinds de invoering van Passend Onderwijs zijn alle scholen verenigd in samenwerkingsverbanden. Het Berg en Bosch college werkt intensief samen met zeven samenwerkingsverbanden uit de verschillende omliggende regio’s. Elk samenwerkingsverband heeft een actueel ondersteuningsplan.

Samenwerkingsverbanden waarmee we veel samenwerken:

SWV Sterk VO

SWV Regio Utrecht West

SWV Zuid Utrecht

SWV Zuidoost Utrecht

SWV Eemland

SWV Qinas

SWV Rivierenland

Leerlingenvervoer

Een groot deel van onze leerlingen komt zelfstandig of met een taxibusje naar school. Enkele leerlingen worden nog gebracht en opgehaald door hun ouders. Voor het vervoer met de taxibusjes moet een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.