Ga naar de inhoud

Onderwijs

Klaar voor de toekomst

Ons college wordt bezocht door leerlingen die aan het begin van hun leven staan en vol zijn van hoop en verwachtingen. Leerlingen die in het regulier onderwijs niet tot hun recht komen. Zij hebben een andere aanpak of omgeving nodig.

Bij ons college laten we alle leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen, door maximaal aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften.

Basisleerklimaat

In de groepen hanteren we een basisleerklimaat. Dat betekent dat we zorg dragen voor belangrijke leerfactoren zoals voorspelbaarheid in tijd, in ruimte, in activiteiten, in de omgang met elkaar en aangepaste communicatie.

Onze docenten en begeleiders zijn gespecialiseerd in het omgaan met autisme. De klassen zijn kleiner dan in het reguliere onderwijs, zo’n 11 leerlingen per klas. Elke klas wordt begeleid door een mentor die voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt is. Praktijkvakken worden door een docent en onderwijsassistent gegeven.

In de klas heeft elke leerling een vaste plek. De tafelopstelling wordt gebaseerd op basis van de behoefte van de klas. We werken met een vast dagritme. In de klas gelden heldere regels. Zoals: jassen aan de kapstok en je telefoon in de telefoonzak.

Niveaus

Ons college bestaat uit:
— vmbo basis en kader (leerjaar 1 en 2)
— vmbo theoretische leerweg (leerjaar 1 t/m 4)
— havo (leerjaar 1 t/m 5)
— vwo (leerjaar t/m 3)

Profielen & vakken

In alle leerjaren wordt een gemeenschappelijk vakkenpakket aangeboden. In de onderbouw (klas 1 en 2) hebben de leerlingen ook oriënterende praktijkvakken zoals verzorging, kunst en techniek.

In de bovenbouw volgt de leerling onderwijs welke afhankelijk is van het gekozen profiel. 

Ondersteuning

Om te zorgen dat onze leerlingen zo goed mogelijk tot leren komen, bieden we in de lessen bieden we structuur en voorspelbaarheid. Dat doen we vanuit onze kernwaarden:

Respect

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling wordt  binnen 6 weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, met daarin de vastgestelde leerroute en uitstroombestemming. Het OPP is opgenomen in de HGW cyclus: er wordt gewerkt in 3 periodes, elk afsluitend met een klassenbespreking en een driehoeksgesprek/opp-gesprek. Na periode 2 en 3 wordt het OPP ook schriftelijk geëvalueerd. 

Toetsen en overgang

Voorafgaand aan een toets weten leerlingen hoe lang zij de tijd krijgen voor de toets, hoe zwaar deze weegt en of de toets kan worden herkanst. Alle toetsen, met uitzondering van so’s, worden minimaal een week van tevoren opgegeven. Er zijn drie rapporten per jaar. Ouders kunnen de voortgang van hun kind volgen in Somtoday.

In de bovenbouw werken leerlingen toe naar het afsluiten van het voortgezet onderwijs middels een examen, Onze vmbo-leerlingen krijgen een schoolexamenprogramma en een centraal eindexamen. Havo-leerlingen krijgen schriftelijke staatsexamens in mei en in juli een afsluitend mondeling examen. 

"Door het positief formuleren van de verwachting wordt het voor de leerling duidelijk hoe hij zich moet gedragen en is gedragsverandering mogelijk".